2024: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI століття»

					##issue.viewIssueIdentification##

«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 17 травня 2024. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024, 331 с.

Матеріали конференції включають роботи молодих вчених, аспірантів та студентів, які проводять наукові дослідження в галузях промислової, харчової, сільськогосподарської, медичної біотехнології, магнітних технологіях в біотехнології та медицині, біоінформаційних дослідженнях, екологічної біотехнології та біоенергетики, відновлюваних джерел енергії та напрямку інженерного забезпечення біотехнологічних виробництв.

Рекомендовано до опублікування Вченою радою факультету біотехнології і біотехніки, протокол № 9/1 від 13.05.2024.

«Biotechnology of the 21st century»: materials of the 18th International scientific and practical conference for students, postgraduates and young scientists, 17 May 2024. Kyiv: Igor Sikorsky KPI, 2024, 331 p.

The materials of the conference include works of young scientists, graduate students and students who conduct scientific research in the fields of industrial, food, agricultural, medical biotechnology, magnetic technologies in biotechnology and medicine, bioinformatics research, ecological biotechnology and bioenergy, renewable energy sources and the direction of engineering support for biotech industries.

Recommended for publication by the Academic Council of the Faculty of Biotechnology and Biotechnics, protocol № 9/1, 13 May 2024.

Опубліковано: 2024-05-17

INDUSTRIAL, FOOD, AGRICULTURAL AND MEDICAL BIOTECHNOLOGY

ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGIES, BIOENERGETICS AND BIOINFORMATICS

BIOTECHNICS. EQUIPMENT OF PHARMACEUTICAL AND BIOTECHNOLOGICAL INDUSTRIES. ULTRASOUND IN BIOTECHNOLOGY